خاک ارکیده گراموفلور (گرامافلور)

240,000 تومان

خاک ارکیده گرامافلور، انقضا ندارد و در صورت شرایط نگهداری مناسب تا مدت ها قابل استفاده است.

موجود