بذر توربینیکارپوس پزودوپکتیناتوس واریته روبریفلوروس MZ 736 ده عدد

90,000 تومان

مشخصات فیلد و گردآورنده

Field number : MZ 736
Collector : Milan Zachar
Species : Turbinicarpus pseudopectinatus f. rubriflorus cactuspro.com
Locality : Doctor Arroyo, Nuevo Leon, Mexicó

توربینیکارپوس پزودوپکتیناتوس واریته روبریفلوروس MZ 736
فیلد دار
رنگ گل سرخابی

موجود