بذر اچوریا آگاویدس ده عدد

18,000 تومان

بذر اچوریا در حین ریز بودن، بسیار حساس است و باید در کاشت و نگهداری خیلی دقت شود

درصد جوانه زنی بالای هفتاد درصد

موجود در انبار