کاکتوس پارودیا اسچلوسری C 3003

4,500 تومان

کاکتوس پارودیا اسچلوسری با نام عمی  Parodia schlosseri
گلدان سایز شش
ارسال به صورت ریشه شسته و بدون ماسه و گلدان
ارسال کاکتوس طبق کد موجود بر روی محصول، به این معنی که کاکتوس مورد نظر برای فروش همان کاکتوس موجود در تصویر است و کاکتوس دیگری نمیباشد.

ناموجود