بذر ژیمنوکالیسیوم ساگلیونیس ده عدد

3,400 تومان

درصد جوانه زنی بالای هشتاد درصد
مدت زمان جوانه زنی سه تا چهار هفته
تست بذر نه عدد جوانه زده از ده عدد بذر

موجود