بذر تلوسفالا دوریپولپا ده عدد

35,000 تومان

مشخصات فیلد و گردآورنده

Field number : JN 1271
Collector : Jan Novák
Species : Thelocephala duripulpa cactuspro.com
Locality : Chile : Atacama (Maintencillo, 269 m) * Geocode
Date : 2015
به دلیل عدم وجود عکس کاکتوس برای این فیلد، عکس عمومی تلوسفالا دوریپولپا برای محصول درج شده.

درصد جوانه زنی بالای هفتاد درصد
مدت زمان جوانه زنی سه تا چهار هفته
تست بذر هشت عدد جوانه زده از ده عدد بذر

موجود