بذر اریوسیس آیهاتسکینیا فیلد دار ده عدد

80,000 تومان

مشخصات فیلد و گردآورنده

Field number : JN 766
Collector : Jan Novák
Species : Eriosyce ihotzkyanae cactuspro.com
Locality : Chile : Coquimbo (Hornitos, 259 m) * Geocode
Date : 2012

درصد جوانه زنی 60 درصد
مدت زمان جوانه زنی 30 تا 60 روز
تست بذر پنج عدد جوانه زده از ده عدد بذر

موجود