بذر آستروفیتوم کاپوت مدوسا ده عدد

52,000 تومان

درصد جوانه زنی 60 درصد
مدت زمان جوانه زنی حدود  30 روز
تست بذر هفت عدد جوانه زده از ده عدد بذر

موجود