بیماری و آفت ها

پوسیدگی ریشه کاکتوس

علائم پوسیدگی ریشه کاکتوس زیر نظر داشتن گیاه بهترین روش شناسایی پوسیدگی ریشه است. در مرحله اول باید شرایط و نیاز آبی گیاه در نظر گرفته شود. به طور مثال...
0

آفت شپشک آرد آلود

. آفت شپشک آرد آلود شپشک های آرد آلود به گیاهان زیادی حمله کرده و دامنه میزبانی بسیار زیادی دارند بطوری که از مرکبات گرفته تا درختان میوه خزان کننده...
4